وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه امام جواد(ع) یزد

دوره مدیریت شهری

*
*
*
*
*
*
*
*
*
لطفا هزینه دوره به مبلغ یک میلیون تومان را به شماره حساب 2072040905 یا شماره کارت 5859831152108519 بانک تجارت به نام مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) واریز نموده و تصویر آن را ضمیمه نمایید.
*
*